This is the style of DINGDAE!

The first merch of DingDongDang University


크리에이티브 콜라보 프로젝트
마플루언서 Vol. 40


💜딩대생들은 보아라💜우리 딩대생들이

목빠지게 기다리고 기다리던

딩대 굿즈가 드디어 나왔다 🤟


🐘낄희 교수와 🦉붱철 조교가

유사명문 딩동댕대학교의

굿즈 모델이 됐다는 소식 들으셨나요?


딩대생 굿즈 오리엔테이션에서만 볼 수 있는

굿즈 룩북! 지금 바로 공개합니다💙💚💛 

https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9472614,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9626226,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9472646,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9626280,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9511775,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9511773,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9626211,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9472717,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9496515,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9627349,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9626094,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9626087,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9511556,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9511590,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9511117,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9511111,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9488639,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9488691,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9627091,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9627070,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9496936,https://marpple.shop/kr/dinguniv/products/9496923


Contents

0

Search